گالری تصاویری از پروژه های نصب و اجرا شیشه بالکن شده توسط تکنسین های شرکت ایمن در البته این تنها بخشی از پروژه های اجرا شده میباشد.