موتورکرکره برقی

موتور کرکره برقی

میدانیم  موتورکرکره برقی  بخش اصلی محرک برای عملکرد تمامی کرکره های اتوماتیک میباشد.نوع و قدرت موتور ها بر قدرت ،سرعت و کیفیت عملکرد آنها بسیار تاثیر گذار است.