جلوگیری از گسترش حریق در راه‌پله ‌اصلی‌ترین کارکرد شیشه‌ی ضد حریق در ساختمان‌ها می‌باشد. دود ناشی از آتش‌سوزی بهترین مسیر برای طی کردن را در راه‌پله می‌یابد بدین جهت می‌بایست در سر راه آن مانعی ایجاد گردد. بهترین مانع در سر راه شیشه ضددودبند می‌باشد. نکته مهم دیگر درباره شیشه‌ی ضد حریق عدم کاهش نور ساختمان است. ویژگی شیشه‌ای بودن درب‌ها این امکان را ایجاد می‌نماید تا خللی در نور تامین شده راه‌پله وارد نگردد. گسترش حریق موجب کاهش اکسیژن و به تبع آن بروز خفه‌گی به همراه کاهش شدید دید می‌گردد. شیشه‌ی ضدحریق بیشترین امنیت را جهت ساکنین ایجاد می‌نمایند تا در صورت بروز حریق بتوانند به راحتی از طریق راه‌پله اقدام به ترک ساختمان نمایند. امروزه تامین ایمنی ساختمان کاملا در گرو نصب شیشه ضد حریق می‌باشد. در جدول روبرو زمان‌بندی انتشار گازکربنیک در راه‌پله از زمان شروع حریق را مشاهده می‌نماییم.